Zásady ochrany osobních údajůI. 
Základní ustanovení

 
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zdeněk Vašíček, IČ 41893387 se sídlem Dolní náměstí 512, 396 01, Humpolec (dále jen: „správce“).
   
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Dolní náměstí 512, 396 01, Humpolec
  email: ubytovani@hotel-cernykun.cz
  telefon: +420 602 153 347
   
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo rezervace.
   
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
   
 3. Správce zpracovává protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 
 1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti vpřípadě, že nedošlo kobjednávce zboží nebo služby.
    
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  • za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
    
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a 24 měsíců po jeho skončení, pokud zákon neukládá jinak. (tady nevím jak dlouho uchováváš info. např. o ubytovaných a jak dlouho např finanční doklady apod.)
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • v případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to v nastavení prohlížeče.
    
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.
    
 2. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


VI.
Práva spojená s ochranou osobních údajů

 
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • právo opravu osobních údajů
  • právo na omezení zpracování údajů
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení)
    
 2. Výše uvedená práva mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, uplatnit písemně či elektronicky na kontaktních údajích správce uvedených v čl. I těchto podmínek.
   
 3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
   
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
   
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.
Závěrečná ustanovení

 
 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   
 2. Odesláním objednávky/rezervace potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021.